Tiền cổ

2 hào

Mặt trước

Mặt sau

 

cùng danh mục